За Нас

Кои сме ние?

Хидро Консулт е професионално специјализирана фирма која просперира во полињата на: истражување, проектирање, консалтинг и инженеринг на хидронергетски, водостопански и инфраструктурни објекти и системи.

Нашето искуство и професионалност испреплетуваат квалитет, сигурност, иновативност, функционалност и чувство за естетика во исполнувањето на Вашите барања, додека пак задоволството од добро завршениот проект е непроценливо и мотивирачки кога нашиот успех и одговорност се потврдени и признаени од Вас. Мора да ја споменеме посветеноста на нашите вработени кои со својот професионален однос и знаење се гаранција за континуираниот прогрес на Хидро Консулт.

Мисија:

Со постојан и оддржлив развој да испорачуваме квалитетен инженеринг и консалтинг услуги во областа на Хидротехниката, со цел да обезбедиме квалитетни услуги на клиентите кои ќе им овозможат профитабилно работење и поврат на инвестициите. Вашето задоволство е признание за нашата работа, додека пак задоволството од добро завршениот проект е непроценливо и мотивирачки кога нашиот успех и одговорност се потврдени и признаени од Вас. Мора да ја спомнеме посветеноста на нашите вработени кои со својот професионален однос и знаење се гаранција за континуираниот прогрес на Хидро Консулт.

Визија:

Хидро – Консулт со своите консултантски и инженеринг услуги да биде на водечката позиција во Република Македонија и да биде препознатлив бренд и значајна компанија во домашни и светски рамки.

Во своето повеќе годишно постоење како компанија која нуди хидротехнички услуги имаме изработено над 80-тина значајни проекти кои се од областа на хидроенергијата, комуналната хидротехника, агромелиорациите, уредување на водотеците и анализи за заполнување на нанос во акумулациите.