Услуги

Водовод и канализација

 • Изработка на студии и проекти за водоснабдување (зафати, пумпни станици, цевководи, резервоари)
 • Проекти за рехабилитација и унапредување на постојни водоводни системи
 • Изработка на студии и проекти за канализациони системи
 • Математичко моделирање на водоводни и канализациони системи

Регулации на реки

 • Теренски мерења и истражување
 • Регулациони мерки (стабилизирање на брегови и речно дно, насипи, стабилизација и регулација на вливови)
 • Заштита од поплави
 • Студии за режим на нанос
 • Планирање и управување со водни ресурси

Мали Хидроелектрани (МХЕ)

 • Хидролошка и хидрауличка анализа и проценка на хидропотенцијалот во речните сливови
 • Хидроенергетско користење на водните ресурси
 • Студии и проекти за Мали Хидроелектрани (МХЕ)

Наводнување

 • Пресметка на хидромодул
 • Проекти за системи за наводнување на принципот “On demand”
 • Проекти за рехабилитација и унапредување на постоечките системи за наводнување
 • Математичко моделирање на системите за наводнување под притисок