Референтна листа

Проект Година Клиент
Основен проект за канал за пренасочување на течењето на Крива Река во Славишко Поле
Мај 2021
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство и ЕУ делегација
Основен проект за изградба на противерозивна преграда за задржување на нанос во сливното подрачје на Страчински Порој
Април 2021
Мелкам Инженеринг ДООЕЛ Скопје
Елаборат за влијание на бунарот за зафаќање на подземна вода за потребите на Рудници Бањани - АД Скопје врз постојна каптажа за водоснабдување, Општина Чучер-Сандево
Март 2021
Рудници Бањани АД Скопје
Хидрогеолошки елаборат за бунар за зафаќање на подземна вода за потребите на Рудници Бањани - АД Скопје, Општина Чучер-Сандево
Февруари 2021
Рудници Бањани АД Скопје
Проект на изведена состојба за бунар за зафаќање на подземна вода за потребите на Рудници Бањани - АД Скопје, Општина Чучер-Сандево
Февруари 2021
Рудници Бањани АД Скопје
Основен проект за изградба на фекална канализација на дел од ул.Васко Карангелески
Јануари 2021
Општина Куманово
Основен проект за изградба на фекална канализација на дел од ул.АСНОМ
Јануари 2021
Општина Куманово
Основен проект за последиците од ненадејно рушење на брана Отовица со сигнализациона мрежа за опасноста низводно од браната
Ноември 2020
Јавно претпријатие за водостопанство "ЛИСИЧЕ" Велес
Основен проект за изместување на дел од системот за наводнување Дамјанско Поле, Општина Радовиш
Септември 2020
Јавно претпријатие за државни патишта (ЈПДП)
Изградба на одводни канали, доградба на постоечка мрежа за наводнување и изградба на земјени патишта во село Егри, Општина Битола
Јули 2020
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Проект на изведена состојба за Систем за наводнување во с.Дуброво и изработка на анализа за потреби на вода за наводнување
Мај 2020
Дуброво ДООЕЛ, Друштво за производство и земјоделство с.Дуброво, Неготино
Основен проект за рехабилитација на локалниот пат - с.Отишино
Февруари 2020
Општина Чашка
Техничко решнение за реконструкција и санација на доводни органи од Јеловски довод, ХЕС Маврово - Гостивар
Јануари 2020
АД ЕЛЕМ, Подржница ХЕЦ Маврово
Основен проект за изградба на фекална канализација со предтретман за отпадни води во с.Голозинци
Октомври 2019
Општина Чашка
Основен проект за изградба на водоводна мрежа со резервоар во с.Долно Врановци
Август 2019
Општина Чашка
Основен проект за изградба на фекална канализација со пречистителна станица во с.Дрен
Јуни 2019
Општина Демир Капија
Елаборат за следење на наносот во акумулација "Маврово"
Мај 2019
АД ЕЛЕМ, Скопје
Елаборат за утврдување на границите на регулираното речно корито со предлог крајбрежен појас на дел од река Вардар
Април 2019
Општина Гостивар
Основен проект за изградба на нов ободен канал над обиколница и регулација на поројните водотеци: р.Булачанска, (с.Црешево), р.Виниче (с.Виниче), Страчински дол (с.Страчинци) и Брњарски дол (с.Брњарци)
Март 2019
Општина Гази Баба
Елаборат за заштита на животната средина за изградба на фекална канализација на дел од ул.601 (У.Е. Проевце)
Февруари 2019
Општина Куманово
Елаборат за утврдување на границите на регулирано речно корито во с.Љубаништа
Февруари 2019
Општина Охрид
Хидролошка студија за река Даљан, м.в. Даљан, Општина Охрид
Јануари 2019
Општина Охрид
Елаборат за следење на наносот во акумулација на брана “Кнежево”
Декември 2018
Хидросистем Злетовица
План за управување и заштита од ризик од поплави во сливот на река Треска
Мај 2018
Министерство за животна средина и просторно планирање на Република Македонија
Елаборат за утврдување на границите на регулираното речно корито со предлог крајбрежен појас на дел на река Чардашница
Јуни 2018
Општина Охрид
Основен проект за изведна на фекална канализација во с. Лопате, с. Режановце и с. Доброшане и улици низ град Куманово
Декември 2018
Општина Куманово
Основен проект за одводен цевковод од нов резервоар до атмосферски канал и реконструкција на постоечки резервоар во нас. Чашка
Октомври 2018
Општина Чашка
Основен проект за доградба на дел од фекална канализација во с. Богомила и изградба на предтретман на отпадни води
Октомври 2018
Општина Чашка
Основен проект за реконструкција и доградба на дел од фекална канализација во нас. Чашка со предтретман на отпадни води
Октомври 2018
Општина Чашка
Основен проект за одржување и санација на водоводна инсталација во објект, Општа Болница Велес, опфаќајки ги А, Б и Ц тракт во главната зграда
Септември 2017
ЈЗУ Општа Болница Велес
Основен проект за изработка на чуварска куќичка и адапатација на паркинг простор
Октомври 2017
АД Елем (Подружница ХЕЦ Тиквеш – Кавадарци)
Елаборат за хидролошко-хидрауличка анализа на пороен водотек КП 3627 КО Елшани
Октомври 2017
Општина Охрид
Елаборат за ерозија на сливното подрачје на ХЕЦ Глобочица
Септември 2017
АД Елем (Подружница ХЕЦ Црн Дрим, Струга)
Основен проект за измена на техничко решение за регулација на Конска
Јули 2017
Општина Гевгелија
Елаборат за промена на техничко решение за регулација на река Рауљ од km 2+130.00 до km 2+696.50
Јули 2017
Општина Гевгелија
Основен проект за рехабилитација на хидромелиоративен систем Дебарско поле
Август 2017
Министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство
Физибилити студија за рехабилитација на хидромелиоративен систем Дебарско поле
Септември 2016
Министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство
Основен проект за регулација на река Вардар во Полошкиот регион
Февруари 2017
Министерство за животна средина и просторно планирање
Елаборат за хидролошко-хидрауличка анализа за 16 мостови и вијадукти на Коридор 8
Јануари 2017
DIWI Македонија ДООЕЛ
Основен проект за регулација на пороен водотек на КП 2753 КО Елшани, Општина Охрид
Октомври 2017
Општина Охрид
Елаборат за утврдување на границите на регулирано речно корито со предлог крајбрежен појас на дел на река Скребатска
Февруари 2017
Општина Охрид
Основен проект за набавка и монтажа на хидромеханичка опрема за ХМС Брегалница на ГК-4
Јануари 2017
АД Водостопанство на Р. Македонија
Основен проект за изградба на водоводна мрежа, атмосферска и фекална канализација на улицата „Борис Сарафов“
Октомври 2017
Град Скопје
Основен проект за реконструкција на хидрантска и водоводна мрежа во ТС Скопје 4
Ноември 2016
МЕПСО (Македонски електропреносен систем оператор)
Основен проект за фекална канализација и предтретман на отпадна вода во населба Оморани (Васил Антевски Дрен)
Декември 2016
Општина Чашка
Основен проект за реконструкција на IV-та гранка на ХМС Липково Цели на проектот : Подготвување на Проект
Јануари 2015
Водостопанство Кумановско - Липковско поле
Основен проект за уредување на коритото на р. Осојница низводно и возводно од мостот на р. Осојница во с. Јакимово
Февруари 2016
Проект на УСАИД за општински стратегии за климатски промени – Милиеуконтакт Македонија и Општина Виница
Основен проект за Санација/Реконструкција на речно корито и оштетени каскадни прагови на р. Поника низ село Доброште на должина околу 1 km
Февруари 2016
Проект на УСАИД за општински стратегии за климатски промени – Милиеуконтакт Македонија и Општина Виница
Физибилити Студија за уредување и регулација на коритото на река Лепенец
Декември 2015
Центар за развој на Скопски Плански Регион
Основен проект за реконструкција на два постојни зафати за наводнување на Тајмишка и Зајашка река
Септември 2015
Министерство за Земјоделие
Основен проект за уредување на коритото на река Пчиња од сепарација Прогес km 0+000.00 до мост во село Коњаре km 1+740.00
Август 2015
Водостопанство Скопско Поле
Основен проект за регулација на река Пчиња спротиводно од мост во с. Долно Коњаре од km 0+000.00 до km 0+720.00
Август 2015
Општина Петровец
Подготвување на проектна документација за МХЕЦ Маркова река 145
Април 2015
Индиго Хидро Македонија ДОО