Брана Слатино

Модел за Заштита од Ненадејно Рушење на Брана Отовица - Велес

Браната Отовица се наоѓа во централниот дел на Македонија, во непосредна близина на селото Отовица и патот Велес-Скопје.

Браната е од типот на тенка, армирано бетонска лачна брана со вкупна висина од 27.0 m, а должината при круната изнесува 73 m. Основната намена на објектот е да создаде акумулација за потребите од наводнување на 1350 ha на обработлива површина во атарот на с. Отовица, општина Велес.

Поради близината на акумулацијата до Велес и Скопје, таа се користи и како рекреативен центар. За ажурирање на податоциите за акумулацијата Младост, а со цел дефинирање на сегашниот 3 волумен на истата, во текот на месец Октомври 2020 година беа извршени батиметриски снимања. На основа на овие снимања е дефинииран сегашниот волумен на акумулацијата кој изнесува 6.19 *10 6 m . Методологијата на извршените мерања, добиените резултати и карактеристиките на акумулацијата.

Рушење на брана е настан со мала веројатност, кој не се случува многу често, но е многу опасен ако се случи при што придонесува катастрофални последици. Во последните години бројот на пријавени случаји околу проблеми со рушење на брани во светот е намален, забележени се проблеми воглавно со малите брани.

Табела 3 Геометриски карактеристики на поголемите подсливови

Резултатите од спроведените хидролошки анализи за сливот на Горен Вардар до профилите Радуша (1951÷2008) и Јегуновце (1961÷2008), со историски податоци за дневни и месечни протоци можат споредбено да се прикажат и анализираат како во Табела 30

Хидрауличките анализи на природното корито на реката Вардар во делницата од с. Јегуновце до возводно од с. Туденце, беа спроведени за 6 карактеристични протоци: Q=24,2 m3/s; Q=46,1 m3/s; Q=62 m3/s; Q=102 m3/s; Q=228 m3/s и Q=267 m3/s.

Основното корито во сегашна состојба има значително намалена пропусна способност и без излевање пропушта протоци помали од Q=62 m3/s.

се препорачува итно расчистување на природното речно корито од цврстиот отпад и од густата високостеблеста вегетација, со што според хидрауличката анализа основното корито ќе биде во состојба безбедно да го транспортира критичниот проток

Бидејќи мостовите ја поврзуваат локалната сообраќајна инфраструктура во регионот, односно висински ги ограничува објектите во техничкото решение на регулацијата

Морфолошките промени во речното корито се резултат на променливиот режим на протоците, на вливањето на реките и јазовите од левата страна, но исто така и на агресивното влијание на човекот